A részvételi- és játékszabályzat minden esteben az aktuális játékunkra vonatkozó adatokat tartalmazza.

 

HAJDU Cégcsoport Facebook nyereményjáték

részvételi- és játékszabályzat

 

1. A szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás. Külterület 0135/9 hrsz.).

 

2. A Játékos

2.1 A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2 Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban.

2.3 A játékban nem vehetnek részt a nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

 

3. A játék mechanizmusa:

3.1 A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hajducegcsoport/) keresztül hirdeti meg.

3.2 A nyereményjáték 2021. április 29-től 2021. május 05. napjáig tart.

3.3 A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a HAJDU Cégcsoport Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott bejegyzésben feltett kérdésre, a bejegyzés alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol.

3.4 A nyeremény sorsolására 2021. május 06-án kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a HAJDU Cégcsoport Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg.

 

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. április 29. 17.00 óra

A Játék zárónapja: 2021. május 05. 23.59 óra

 

5. A sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. május 06. 14.00 óra

 

6. A nyeremény

6.1 A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db HAJDU ajándékcsomag.

6.2 A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3 A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4 A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 1 főt.

6.5 A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a HAJDU Cégcsoport hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 

8. Adatkezelés

8.1 A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2 A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3 A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás. Külterület 0135/9 hrsz.), továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4 A Kezelt személyes adatok köre

 Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5 Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6 Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás. Külterület 0135/9 hrsz.) végzi.

8.7 Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8 Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (nyeremenyjatek@hajdurt.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., 4243 Téglás. Külterület 0135/9 hrsz.)

 

8.9 Az adatkezelési szabályzatok irányadója a https://www.facebook.com/terms.php

 

9. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1 Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

10. Záró rendelkezések

10.1 A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

10.2 A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.