Integrált irányítási rendszerpolitika

 

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kiemelt hosszú távú célja, hogy a „HAJDU” termékekhez hűséges vevők és fogyasztók meleg víz és fűtés iránti igényét korszerű, rendszerelvű, jó minőségű, hagyományos energiaforrással és/vagy megújuló energiával üzemelő, környezetbarát termékekkel, komplex rendszerekkel kielégítve a családok, közintézmények, vállalkozások természetes segítőtársa kíván maradni, illetve a vevők körének bővítésére törekszik.

A további lényeges érdekelt felek, köztük a társadalom, a hatóságok, a munkatársaink és a tulajdonosok, valamint a célok finanszírozását és támogatását felvállaló külső partnerek elégedettségét folyamatos fejlesztéssel, hosszútávon hatékony gazdálkodással és nyereséges termeléssel, etikus viselkedéssel biztosítjuk. Célunk a HAJDU márkanév, mint regionális márka elismertetése, ismertségének erősítése.

Céljaink eléréséhez az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 nemzetközi szabványok szerint tanúsított integrált irányítási (minőségirányítási és környezetirányítási) rendszert működtetünk, amelyben a következő fő alapelveket alkalmazzuk:

•  Tevékenységünk középpontjában a vevők és egyéb érdekelt felek igényeinek folyamatos feltárása, rugalmas és minél teljesebb kielégítése, valamint megelégedettségük állandó fokozása áll. Tevékenységeink során fontos szempont a környezet megóvása, valamint súlyt helyezünk az anyag- és energiatakarékosságra. Vevőinket tájékoztatjuk termékeink alkalmazásával, működésével kapcsolatban felmerülő műszaki és környezetvédelmi kérdésekről, az anyag- és energiatakarékos üzemeltetési lehetőségekről, a fogyó és a megújuló energiaforrások célszerű felhasználásáról, valamint az elhasználódott készülékek újrahasznosítási vagy a végső megsemmisítési lehetőségeiről.

•  Termékfejlesztési irányaink között – a termék teljes életciklusát figyelembe véve – kiemelt szerepet szánunk a környezetkímélő, az energiaforrásokat kombináltan és jó hatásfokkal hasznosító berendezéseknek, figyelemmel a megújuló energiára, az innovatív megoldásokra és a kapcsolódó mérnöki szolgáltatásokra. A háztartásokban már bevált termékeink és szolgáltatásaink legfontosabb jellemzőjének azok kiváló minőségét, megbízhatóságát, szolgáltatásaink erősségeinek a széleskörű és biztos szerviz- és pótalkatrész ellátását tekintjük.

•  Termékeink, gyártási folyamataink, illetve a forgalmazási és egyéb kapcsolódó tevékenységek kialakítása, működtetése, valamint a folyamatos fejlesztése során a környezeti elemek gazdaságos felhasználásán, a környezetterhelések minimalizálásán, a környezetszennyezések megelőzésén keresztül kívánunk hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. Kötelezettséget vállalunk az érvényes jogszabályok, szabványok, szakhatósági előírások és egyéb vállalt követelmények betartására. Környezetvédelmi céljaink elérése érdekében olyan intézkedéseket hozunk, amelyek lehetővé teszik a környezetterhelési kockázatok mérését, kiértékelését és csökkentését. A környezeti tényezőket és hatásokat meghatározzuk, értékeljük.

• Technológiáink továbbfejlesztése során előnyben részesítjük a környezetet kevésbé terhelő, kevesebb hulladékkal, kibocsátással járó, energiatakarékosabb, az egészségvédelem szempontjából is kedvezőbb megoldásokat. Szállítóink kiválasztásakor is fontos szempont, a kiválasztásnál előnyt jelent az irányítási rendszerkövetelmények teljesülése, illetve a szállítók ilyen irányú fejlődésének segítése.

•  A társaság tevékenységét folyamatokból építjük fel, szervezetünket, működésünket és a továbbfejlesztéseinket mindig a meghatározó folyamatokhoz illesztjük. A döntéseknél alapvetően az integrált irányítási rendszerek működéséből származó információkra támaszkodunk. A döntéseknél és tevékenységeinkben érvényesítjük a minőség javítása iránti elkötelezettségünket, a környezet és az erőforrások ésszerű kezelését, az anyag- és energiatakarékosságot, valamint az aktivitást és a példamutatást a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás terén.

•  A sikeres működéshez, folyamatos fejlődésünkhöz a minőségre érzékeny, a korszerű szakmai és menedzsment ismereteket alkalmazni képes, csapatmunkára alkalmas, világnyelveket ismerő, kezdeményező, a dolgozók munkáját eredményesen integráló és irányító vezetőket, valamint szakembereket alkalmazunk, illetve ismereteiket folyamatosan ilyen irányba fejlesztjük tovább. A fejlesztések tervezésénél és bevezetésénél (különösen a munkahelyi döntések, megoldások esetén) támaszkodunk a dolgozók véleményére, tapasztalatára és kezdeményezéseire. Olyan munkakultúra kiteljesedését és továbbfejlesztését tartjuk fontosnak, amelynek középpontjában a tudás, a képzettség, a tapasztalat elismerése, hasznosítása, az esélyegyenlőség biztosítása áll, és munkáját minden munkavállaló legjobb tudása szerint és felelősséggel végezheti, eközben fejlesztheti, hasznosíthatja alkotóképességét. Az előrejutás alapja a szakértelem, a becsületes és lelkiismeretes, önálló és eredményes munka.

•  Kiemelten kezeljük a munkavállalók minőség- és környezetszemléletének, a minőség- és a környezet iránti elkötelezettségének, felelősségérzetének állandó fejlesztését. A társaságnál vagy a társaság megbízásából dolgozókkal, és a lényeges érdekelt felekkel dokumentált információként kezelve ismertetjük, megértetjük az Integrált irányítási rendszerpolitikát, és elvárjuk, hogy azt alkalmazva tevékenységük összhangban álljon annak célkitűzéseivel.

•  Munkatársainktól pedig elvárás, hogy a vevői és egyéb lényeges érdekelt felektől származó igények feltárásában és teljesítésében, az iparág fejlődési lehetőségeinek feltérképezésében és a társaság fejlesztésében legjobb tudásuk és képességük szerint vegyenek részt, fejlesszék képzettségüket, és munkájukban is érvényesüljön az igényesség, az elkötelezettség és a folyamatos fejlődés. Törekvésünk, hogy társaságunk minden alkalmazottja legyen büszke munkájára, vállaljon teljes felelősséget annak minőségéért, és a környezetterhelés csökkentéséért.

Növekedés és javuló eredményesség, valamint pozitív pénzügyi eredmények elérése által célunk a szűkebb régiónk anyagi, környezeti, kulturális és a sportolással kapcsolatos helyzetének javítása, valamint a telephelyi munkafeltételek javítása, társaságunk képességének fejlesztése korszerű, integrált irányítási rendszerek egyre kiterjedtebb alkalmazásával, élve a HAJDU Cégcsoport tagjaival való együttműködésből származó előnyökkel is.

Az Integrált irányítási rendszerpolitikát rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint aktualizáljuk. Ezen kívül is az érdekelt felek, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszünk minden olyan információt, amelyek tevékenységünk megítéléséhez, hatásainak értékeléséhez szükségesek.

 

2017. szeptember 18.

Novotni István

vezérigazgató